Bases Premis Coreogràfics Catalunya

La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases descrites a continuació.

Premis Coreogràfics Catalunya és un certamen de dansa dirigit a estudiants d’escoles i joves companyies de dansa que s’estiguin formant en l’actualitat. Les inscripcions i la comunicació amb l’organització haurà de ser enviada des de l’escola i/o la direcció d’estudis. No hi podran participar ballarins/nes que estiguin contractats actuant de forma professional.

Premis Coreogràfics Catalunya es celebrarà els dies 24, 25 i 26 de març a Sant Boi de Llobregat. (Els horaris d’actuació seran publicats una vegada es tanquin les inscripcions).

Les categories del concurs són: SOLO, DUO i GRUPAL. 

Els premis estaran dividits en les següents categories:

Edat a 01 de gener de 2023 (en el cas d’edats diferents a la mateixa coreografia, la inscripció haurà de fer-se a la categoria que correspon al participant de més edat).

  • Mini (fins a 9 anys)
  • Junior (de 10 a 14 anys)
  • Joves (de 15 a 17 anys)
  • Adults (18 anys o més)

En alguns casos concrets, per circumstàncies justificades, es poden acollir participants d’edats diferents en una categoria inferiro/superior.

En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’organització abans de realitzar la inscripció.

Els registres que s’inclouen al certamen són:

  • Dansa clàssica (Ballet, Neo-Clàssic, Repertori, etc.)
  • Dansa Contemporània / Moderna en totes les seves modalitats.
  • Dansa Jazz en totes les seves modalitats
  • Folklore (Flamenc, Danses regionals, Escola Bolera, Dansa de Caràcter, etc.)
  • Danses Urbanes (Funky, Hip Hop, Comercial dance, etc.)

Un/a ballarí/na podrà presentar-se amb diferents “solos” en una mateixa categoria sempre que siguin registres diferents.

Els registres competiran per separat, el primer premi de cada registre i de totes les categories anirà a la gala final, on els diferents registres de les diferents categories competiran entre ells pel guardó absolut.

En cas que alguna categoria no rebi el nombre mínim d’inscripcions, la direcció del concurs es reserva el dret de dissoldre la categoria o ajuntar-la amb una altra de característiques semblants.

Durada de les peces:

Solo: 2 minuts

Duo: 2 minuts i 30 segons

Grups: 3 minuts i 30 segons

Cortesia: 15 segons. Suspensió total de la peça si supera la durada establerta a la normativa.

El jurat estarà format per crítics i professionals de la dansa que distingiran entre totes les coreografies els treballs que seran premiats a les diferents categories.

Tenint en compte la categoria d’inscripció de cada companyia o grup, el jurat valorarà entre d’altres elements: la idea, l’originalitat, la interpretació i l’execució tècnica per part dels ballarins, l’ús de la música i els silencis, i el conjunt de la coreografia. Les decisions del jurat són irrevocables. El jurat podrà declarar un premi desert.

El jurat puntuarà les coreografies sobre 100, i només podran qualificar-se per a la gala final les coreografies que assoleixin una puntuació de 85 o més. En cas que en una modalitat cap coreografia arribi a aquesta puntuació no hi haurà qualificació per la gala.

El primer classificat de cada modalitat i cada categoria anirà a la Gala Final, on els diferents registres de cada categoria competiran entre ells pel guardó a la millor coreografia. En aquesta part del concurs s’atorgaran les beques i gran part dels premis materials. Els classificats s’anunciaran a les entregues de Premis de cada categoria.  La Gala es celebrarà el dia 26 de març de 2023.

Per raons d’espai i d’agilització del concurs, els coordinadors seran els que donin accés a l’escenari als grups que han de ballar en cada categoria.

Només hi haurà un responsable de grup que podrà quedar-se entre bastidors mentre el seu grup interpreta la seva peça a l’escenari a les categories mini i junior. Aquesta norma és d’estricte compliment, ja que l’espai és limitat i exclusiu per a ballarins. L’incompliment de la norma pot comportar la desqualificació immediata de la peça. Els pares i acompanyants no tindran accés a l’àrea de “backstage” en cap moment del concurs.

El fet de participar suposa una total acceptació i compliment de les bases. També suposa que els menors d’edat inscrits han estat autoritzats per pares o tutors legals per fer-ho i, per tant, que accepten i compleixen les bases.

Els grups participants es comprometen a respectar les normes de funcionament de Premis Coreogràfics Catalunya, així com seguir en tot moment les indicacions de l’organització i coordinació del concurs. El fet de no complir les indicacions d’organització o coordinació serà motiu justificat de desqualificació immediata.

Cada companyia o gruo tindrà un responsable que s’encarregarà en tot moment de l’ordre del grup i donarà les indicacions als tècnics.

L’ordre d’actuació serà publicat a la web després del tancament d’inscripcions. L’organització es reserva el dret d’alterar o canviar l’ordre de la competició.

La música i el vestuari de cada peça són lliures, però hauran de ser adequats a l’edat dels participants. Les peces musicals amb llenguatge obscè podran ser penalitzades o desqualificades.

És possible afegir a l’escena elements de muntatge ràpid que no entorpeixin la dinàmica del concurs. L’organització no es farà responsable d’aquests elements.

Totes les coreografies s’interpretaran amb el mateix format d’il·luminació.

Els menors d’edat participen a Premis Coreogràfics Catalunya sota la tutela de pare, mare o tutor legal, els quals cedeixen a l’organització els drets d’imatge amb la finalitat de realitzar promocions comercials, comunicacions públiques del concurs, etc. sense límit de temps. Les imatges podran ser difoses a xarxes socials, pàgines web i mitjans de comunicació que l’organització estimi oportú per tal de donar notorietat o informació de l’esdeveniment.

Els i les participants tenen l’obligació d’assistir degudament assegurats. L’organització no es fa responsable de les possibles lesions o incidències que es puguin ocasionar durant el concurs.

L’organització no es responsabilitza dels objectes perduts.

Es reserva el dret d’admissió.

Les inscripcions estan obertes fins el 5 de març de 2023 o fins que s’assoleixi el nombre màxim de registres i inscripcions. Es respectarà estrictament l’ordre d’inscripció.

Per efectuar l’inscripció, s’han d’omplir els formularis d’inscripció i adjuntar la documentació sol·licitada en els terminis establerts.

Durant el concurs, tots els participants i responsables hauran de portar el seu DNI per si l’organització el requereix.

Els passos indispensables per a realitzar una inscripció completa són:

1- Registrar-se com a centre

2- Registrar les coreografies

3- Realitzar el pagament corresponent. Es facilitarà un correu electrònic per a aquest tràmit.

4- Enviar a l’adreça info@premiscoreografics-catalunya.com imatges dels documents d¡identitat de participants i responsables de grup.

Recordem que el dia de la competició serà necessari portar la música en un PenDrive que passarà pel protocol sanitari corresponent. 

Quotes d’inscripció.

Inscripció participant: 15€

Categoria individual: 30€

Categoria Duo: 40€

Categoria Grupal: 15 € per participant. S’abonarà una quota d’inscripció per cada participant  en cada categoria.

Un cop realitzades les inscripcions no es podrà reintegrar l’import per cap concepte.

Si encara teniu algun dubte podeu contactar-nos mitjançant el formulari disponible a

www.premiscoreografics-catalunya.com

o al correu electrònic

info@premiscoreografics-catalunya.com